Rejestruj się!
Wystawiaj maszyny na sprzedaż!
Wystawiaj oferty szukanych maszyn!

Najlepsze oferty na używane maszyny włókiennicze.

Rejestruj się!
Wystawiaj maszyny na sprzedaż!
Wystawiaj oferty szukanych maszyn!

Najlepsze oferty na używane maszyny włókiennicze.

Rejestruj się!
Wystawiaj maszyny na sprzedaż!
Wystawiaj oferty szukanych maszyn!

Najlepsze oferty na używane maszyny włókiennicze.

Regulamin

WSTĘP

Niniejszy regulamin określa warunki funkcjonowania i korzystania z platformy www.msv.com.pl, prawa i obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Administratora oraz Użytkowników. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do postępowania zgodnie z treścią Regulaminu i stosowania się do zasad w nim określonych. Użytkownik może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich postanowień regulaminu.

Platforma wymiany informacji msv.com.pl ma na celu umożliwienie umieszczania lub pobierania informacji o ofertach na włókiennicze maszyny i asortyment techniczny - zainteresowanym producentom, handlarzom, dystrybutorom, osobom prywatnym -  a także do zamieszczania własych danych dotyczących firmy, oferowanych przez nią produktów i promocji.

DEFINICJE

msv.com.pl – internetowy wortal ogłoszeń maszyn i urządzeń włókienniczych oraz asortymentu tecnicznego zwany dalej „platformą”, dostępny pod adresem www.msv.com.pl, którego właścicielem i administratorem jest Magdalena Panak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą MSV Magdalena Panak z siedzibą w Łodzi przy ul. Sympatycznej 2/5, 94-014 Łódź, NIP PL7262433123

Użytkownik – jest to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, kupujacy jak i sprzedający, którzy po przejściu procedury rejestracyjnej posiadać będzie dostęp do Usług oferowanych przez MSV na wortalu msv.com.pl

Usługi - rozumie się przez to wszelkie Usługi świadczone drogą elektroniczną poprzez MSV w serwisie msv.com.pl

Oferta – oznacza to rzecz, Usługę lub prawo, które może być przedmiotem oferty na stronie msv.com.pl zgodnie z niniejszym Regulaminem.

§ 1. REJESTRACJA

1. Rejestracja nowego Użytkownika w platformie msv.com.pl jest bezpłatna (za wyjątkiem treści sponsorowanych i reklamowych umieszczanych na stronach msv.com.pl) i umożliwia dodawanie informacji na temat towarów i Usług na msv.com.pl
2. MSV zastrzega sobie prawo do wprowadzenia odpłatności za świadczone już Usługi lub wprowadzenia nowych, odpłatnych Usług.
3. MSV zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji dla danych Użytkowników, bez względu na przyczynę, w celu ochrony własnych interesów.
4. W celu dokonania rejestracji należy wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie msv.com.pl a następnie wpisać hasło i przepisać kod ID z obrazka.
5. Użytkownik wysyłając formularz rejestracyjny oświadcza, że:
    •    podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
    •    jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną,
    •    podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
    •    zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.
6. Użytkownik w momencie rejestracji wyraża zgodę na umieszczanie i przetwarzanie informacji o swoich danych osobowych przez firmę MSV, a także na otrzymywanie korespondecji, w szczegolności informacji handlowych wysyłanych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu Usług drogą elektroniczną ( Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)
7. W celu realizacji umów lub dokonania innej czynności prawnej z użytkownikiem, MSV może przetwarzać dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej Usługi lub sposób jej rozliczania.
8. Użytkownik zarejestrowany w wortalu msv.com.pl ma dostęp do własnego konta oraz swoich danych, które ma obowiązek aktualizować. Użytkownik może zażądać usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych, z tym że MSV może odmówić usunięcia danych osobowych w przypadkach uzasadnionych przepisami prawa.
9. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszystkich Użytkowników i treści wszystkich komunikatów przekazywanych za pośrednictwem własnego konta e-mail, a także konsekwencji takich wiadomości.

§ 2. ZAMIESZCZANIE I PRZETWARZANIE OFERT

1. Zamieszczanie swojej oferty możliwe jest po uprzednim zarejestrowaniu się w bazie Użytkowników platformy msv.com.pl. Jesli użytkownik jest zarejestrowany, korzystanie z niniejszej witryny internetowej może wymagać podanie emaila Użytkownika i jego hasła.
2. Każda zamieszczona oferta przez Użytkownika musi zostać zaakceptowana przez MSV celem umieszczenia jej w wortalu msv.com.pl. MSV zastrzega sobie prawo do odmowy zamieszczania niektórych ofert.
3. Towary lub Usługi, o których informacje mają być zamieszczone na stronach wortalu msv.com.pl, muszą być dokładnie opisane. Osoba zgłaszająca jest odpowiedzialna za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu. Marka oraz inne informacje dotyczące pochodzenia towaru i jego producenta muszą być kompletne, dokładne i nie mogą wprowadzać w błąd innych Użytkowników.
4.  Witrynę internetową można wykorzystywać wyłącznie w celach zgodnych z prawem. Zakazane jest publikowanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym. MSV zastrzega sobie prawo do: redagowania, skracania lub przekazywania dalej tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego.
5.  Każdy Użytkownik, zobowiązuje się, że nie będzie kopiować, powielać lub ściągać informacji, tekstów, zdjęć, plików wideo, katalogów, plików, baz danych i ofert dostępnych na wortalu msv.com.pl w celu odsprzedaży lub dalszej redystrybucji w każdej formie. Ponadto, korzystanie z treści lub materiałów do celów, które nie są wyraźnie dozwolone w niniejszej Umowie, jest zabronione.
6. MSV zastrzega sobie prawo do obsługi wszelkich ofert kupna i sprzedaży zamieszczonych na wortalu według własnego uznania. W tym przypadku klienci będą kontaktować się z MSV z zapytaniem o dane oferty kupna i sprzedaży. MSV wprowadzi kupującego na rzecz sprzedającego oraz będzie pobierał prowizję w realizacji sprzedaży. W niektórych przypadkach MSV może kupować i sprzedawać produkty.

§ 3. ZABLOKOWANIE i USUNIĘCIE KONTA

1. Administrator ma prawo zablokować konto Użytkownika w każdym czasie w, przypadku działania  przez Użytkownika w sposób sprzeczny z Regulaminem, działania na szkodę wortalu i/lub Administratora lub jego Użytkowników, innych działań rażąco sprzecznych z aktualną polityką Administratora.
2. W przypadku umieszczenia na koncie treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z przepisami prawa, propagujących przemoc, nienawiść, naruszających normy moralne lub dobre obyczaje, Administrator może usunąć te treści, a także uprawiony jest do zablokowania Konta. 
3. W przypadku zablokowania Konta przez Administratora, założenie nowego Konta wymaga uprzedniej zgody Administratora.

§ 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I GWARANCJA  ADMINISTRATORA

1. MSV nie odpowiada za żadne bezpośrednie lub pośrednie szkody powstałe, jak też mogące powstać w przyszłości, w związku z treściami zamieszczanymi w wortalu msv.com.pl
2. MSV nie wyraża zgody na jakąkolwiek ingerencję w treść wortalu msv.com.pl i informuje, że użytkownik który spowoduje tego rodzaju zmiany wynikające z umyślnego lub nieumyślnego działania lub zaniechania, może zostać obciążony rzeczywistymi kosztami związanymi z pokryciem szkód powstałych w wortalu msv.com.pl Za szkody wyrządzone przez nieletnich odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie prawni.
3. MSV nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za:
    •    jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkownika z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
    •    informacje oraz materiały pobierane i wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Użytkowników, za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników, utratę przez MSV danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria kabla, sprzętu, oprogramowania, itd.) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od MSV (działanie osób trzecich).
    •    szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które MSV nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich, itp.),
    •    podania przez Użytkowników nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji konta,
    •    zachowanie Użytkowników oraz za oferowane przez nich towary i Usługi
    •    nie przestrzeganie przez Użytkowników warunków Regulaminu.
4. Informacje dostępne za pośrednictwem tej witryny internetowej przeznaczone są dla mieszkańców całego świata, są one przedstawione w skrócie i w formie interaktywnej. Informacje nie są wyczerpujące. MSV nie udziela żadnych gwarancji co do ich aktualności, dokładności i kompletności. Korzystanie z niniejszej witryny internetowej odbywa się na ryzyko korzystającego. Na witrynie internetowej okresowo wprowadza się zmiany. Mogą one zostać wprowadzone w dowolnym czasie.
5. Firma MSV nie gwarantuje, że wityna internetowa będzie działac bezbłędnie, oraz że strona internetowa i jej serwer są wolne od wirusów lub innych szkodliwych mechanizmów. Jeżeli korzystanie z witryny internetowej lub materiału spowoduje konieczność serwisowania lub wymiany sprzętu lub danych, firma MSV nie ponosi odpowiedzialności za te koszty. Niniejsza witryna internetowa oraz informacje zawarte na tej stronie interentowej są dostarczone na zasadzie „jak jest” bez jakiegokolwiek rodzaju gwarancji. W maksymalnym dopuszczalnym przepisami prawa zakresie, firma MSV wyklucza wszelkie gwarancje jasno wyrażone lub dorozumiane, włącznie z gwarancją handlową, zdatnościa do danego zastosowania oraz nienaruszania przepisów. Firma MSV nie składa żadnych gwarancji odnośnie dokładności, rzetelności, kompletności oraz aktualności informacji, usług, oprogramowania, tekstu, grafiki i łącz. Firma MSV, jej dostawcy i jakiekolwiek strony trzecie wymienione na witrynie internetowej  nie będa w żadnym razie odpowiedzialni za jakiekolwiek szkody (włączając w to m.in. szkody przypadkowe i wynikowe z utrat danych lub zamowień, a także zakłócenia działalności) wynikające z użycia lub niemożności użycia strony interenetowej oraz materiałów na podstawie gwarancji, umowy, deliktu lub jakiejkolwiek konstrukcji prawnej, bez względu na to, czy firma została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód.

§ 5. PRAWA AUTORSKIE

Niniejsza witryna internetowa i wszelkie informacje na niej zawarte, takie jak tekst, grafiki, logotypy, ikony przycisków, klipy audio, klipy wideo oraz oprogramowanie, stanowią własność firmy MSV prowadzącej działalność jako MSV Magdalena Panak, jej cedentów lub dostawców treści i są chronione polskimi i międzynarodowymi przepisami o prawach autorskich. Kompilacja informacji na niniejszej witrynie internetowej stanowi wyłączną własność firmy MSV i jest chroniona polskimi i międzynarodowymi przepisami o prawach autorskich. Wszelkie oprogramowanie wykorzystane na niniejszej witrynie stanowi własność firmy MSV lub jej dostawców oprogramowania i jest chronione polskimi i międzynarodowymi przepisami o prawach autorskich. Jakiekolwiek inne użycie, włączając w to kopiowanie, modyfikowanie, dystrybucję, przesyłanie, ponowną publikację lub odtwarzanie treści niniejszej witryny jest surowo wzbronione bez uprzedniej pisemnej aprobaty firmy MSV.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Korzystanie z wortalu msv.com.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu i jednocześnie jest zobowiązaniem Użytkownika do przestrzegania jego postanowień.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie do świadczenia Usług drogą elektroniczną, a w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw prawa polskiego.
3. W sprawach nieuregulowanych nieniejszym regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego. Nieważność czy bezskuteczność któregokolwiek z postanowień niniejszego regulaminu nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałej części Regulaminu.
4. Dla sporów mogących powstać na tle korzystania z serwisów i Usług objętych regulaminem właściwy jest sąd siedziby MSV w Łodzi - Polska.
5. MSV zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu w przyszłości. Zmiany dokonywane są przez MSV poprzez zamieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie internetowej.

www.supermsv.com

Cooming soon...

Emblematy.com.pl

Odbierz Darmową Próbę Naszywki z Logo Twojej Firmy Zero Ryzyka Gwarancja 100% Satysfakcji

Najnowsze oferty sprzedaży
Najnowsze oferty kupna
Najnowsze oferty sprzedaży
Engine / msv.com.pl / All rights reserved © 2013 / Najlepsze oferty na używane maszyny włókiennicze - tkackie, dziewiarskie, przędzalnicze, wykańczalnicze i inne.